دوره MBA مدیریت دانش

دوره ویدیویی
بدون امتیاز 0 رای
۲۴ ساعت
24
1 تومان
04:30 ساعت
0
380,000 تومان
01:30 ساعت
1
150,000 تومان
03:00 ساعت
0
390,000 تومان
13:30 ساعت
0
2,600,000 تومان
02:30 ساعت
0
280,000 تومان
01:30 ساعت
0
140,000 تومان
03:00 ساعت
0
210,000 تومان
01:00 ساعت
0
120,000 تومان
02:00 ساعت
1
160,000 تومان
05:00 ساعت
0
390,000 تومان
02:30 ساعت
0
170,000 تومان
01:00 ساعت
0
120,000 تومان
01:30 ساعت
1
150,000 تومان
01:30 ساعت
0
120,000 تومان
04:00 ساعت
0
295,000 تومان
02:00 ساعت
1
220,000 تومان
03:30 ساعت
0
195,000 تومان
20 ساعت
2
100,000 تومان
1:30 ساعت
0
400,000 تومان
1:30 ساعت
1
175,000 تومان

رفتار مصرف کننده

بدون امتیاز 0 رای
10:00
0
280,000 تومان
03:00 ساعت
1
210,000 تومان
03:00 ساعت
0
240,000 تومان
06:00 ساعت
0
275,000 تومان
5:00 ساعت
0
765,000 تومان
7:00 ساعت
0
765,000 تومان
3:30 ساعت
0
260,000 تومان
04:00 ساعت
0
320,000 تومان
6:00 ساعت
1
540,000 تومان
15:30 ساعت
2
2,400,000 تومان