موسسه تحقیقات رهنمود النا

معرفی موسسه

آغاز فعالیت

مؤسسه تحقیقات رهنمود النا (Elena Research Council) فعالیت خود را از سال 1383 آغاز نمود و تا کنون خدمات متعددی در زمینه آموزش، پژوهش، مشاوره و اجرا در حوزه پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه به سازمان‌ها و موسسات مختلف ارائه نموده است

مدل رهنمود پروژه النا

مدل رهنمود پروژه النا ضمن دربرداشتن مجموعه دانش‌های جمع‌آوری شده در استاندارد PMBOK، و نیز روش‌های انجام آن براساس متدولوژی PRINCE2، هماهنگ با ساختار سازمان‌های ایرانی پیاده سازی شده است

مزایای مدل رهنمود پروژه النا

پیاده‌سازی این مدل در سازمان‌ها و موسسات ایرانی باعث فراهم نمودن دستاوردهای قابل توجهی در زمینه مدیریت کیفیت، مدیریت هزینه، مدیریت برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و مدیریت رخداد گردیده است

اعضای هیئت مدیره

dr hajiyakhchali

دکتر سیامک حاجی یخچالی

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل موسسه تحقیقات رهنمود النا
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

seyedrezazad

مهندس سیدعلی سیدرضازاد

عضو هیات‌مدیره و مدیر اجرایی موسسه تحقیقات رهنمود النا
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشکده فنی دانشگاه تهران

کتاب‌های تیم اجرایی موسسه

معرفی مدل رهنمود پروژه النا

رهنمود پروژه النا، یک نظام ساختار یافته و مرجع برای راهبری و مدیریت پروژه است. رهنمود پروژه النا، اصول، مفاهیم، فرآیندها و ابزارها مورد نیاز راهبری و مدیریت پروژه‌ها را به همراه نحوه بکارگیری آن‌ها در پروژه‌ها با ویژگی‌های مختلف، تشریح می‌کند. شکل زیر، نمای پنج وجهی مدیریت پروژه النا را نشان می‌دهد.

نمای پنج وجهی مدیریت پروژه النا

معرفی مدل رهنمود پروژه النا

وجه اول- اصول مدیریت پروژه النا

همانطور که مشاهده می‌شود، محیط بیرونی پنج وجهی از هشت قسمت تشکیل شده است که در واقع نشاندهنده هشت اصل مدیریت پروژه النا می‌باشند. اصول، مبانی مشترک بین کلیت پروژه می‌باشند. اصول، قواعد پایه هستند که راهبری و مدیریت پروژه بر اساس آنها بنا شده است.

وجه اول- اصول مدیریت پروژه النا

نظر به این که اصول به عنوان راهکارهای برتر مشترک بین پروژه‌ها پذیرفته می‌شود، متناسب‌سازی رهنمود پروژه النا برای پروژه‌ای مشخص نیز بر اساس اصول صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، اصل خط‌کش اندازه‌گیری، برای متناسب‌سازی رهنمود پروژه النا با پروژه مدنظر است. اصول رهنمود پروژه النا، این امکان را فرآهم می‌کند که این رهنمود برای کلیه پروژه‌ها، بدون توجه به اندازه، حوزه کاربرد، بلوغ سازمان مجری و غیره بکار گرفته شود.

وجه دوم - مفاهیم مدیریت پروژه النا

وجه بعدی پس از اصول، مفاهیم مدیریت پروژه النا می‌باشد. مفاهیم رهنمود پروژه النا، منظری از راهبری و مدیریت پروژه را توصیف می‌کنند که در مقاطع مختلف طی دوران حیات پروژه به وسیله فرآیندها بکار گرفته خواهند شد. کلیه مفاهیم هشتگانه رهنمود پروژه النا، در کلیه پروژه‌ها صرف‌نظر از اندازه، حوزه کاربرد و بلوغ سازمان باید بکار گرفته شوند، ولی تأکید و میزان بکارگیری آنها از پروژه‌ای به پروژه‌ای دیگر متفاوت است.

وجه دوم - مفاهیم مدیریت پروژه النا

مفاهیم رهنمود پروژه النا از ابعاد مختلف یکپارچه می‌باشند. مفاهیم رهنمود پروژه النا، از بعد هماهنگی با یکدیگر و پوشش دادن کل فضای مورد نیاز راهبری و مدیریت پروژه‌ها یکپارچه هستند. همچنین مفاهیم از بعد ارتباط با فرآیندها، ابزارها، مستندات و چارچوب متناسب‌سازی نیز یکپارچه می‌باشند. فرآیند‌های رهنمود پروژه النا، دوران حیات پروژه را بر اساس ترتیب زمانی وقوع، با بکارگیری مفاهیم مختلف و ترکیب نمودن آنها با یکدیگر شکل می‌دهند، لذا ممکن است یک مفهوم در چندین فرآیند بکار گرفته شود.

مفاهیم رهنمود پروژه النا بر اساس یک‌سری گام‌های مشخص به اجرا در می‌آیند که این گام‌ها نشان دهنده روش النا برای آن مفهوم مشخص می‌باشد. در رهنمود پروژه النا به ازای هر مفهوم، یک خط مشی وجود دارد که بیانگر روش متناسب‌سازی شده النا توسط سازمان مجری پروژه برای آن مفهوم است. خط مشی هر مفهوم، مستندات مورد نیاز برای آن مفهوم را تعیین می‌کند، بنابر این کلیه مستندات مورد نیاز برای راهبری و مدیریت پروژه در ارتباط با مفاهیم هشتگانه پروژه شکل خواهند گرفت.

مفاهیم با ابزارها در رهنمود پروژه النا با یکدیگر یکپارچه شده‌اند به گونه‌ای که در هر گام از مفاهیم رهنمود پروژه النا، ابزارهای مشخصی از مجموعه جعبه ابزار النا بکار گرفته خواهد شد. این نحوه یکپارچگی این امکان را فراهم می‌کند تا متناسب با ویژگی‌های محتوی پروژه، ابزار مناسب بکار گرفته شود. این یکپارچگی به علت نحوه خاص طراحی مفاهیم در رهنمود پروژه النا می‌باشد تا اثربخشی و کارایی راهبری و مدیریت پروژه در بهترین سطح ایجاد گردد.

وجه سوم - فرآیندهای مدیریت پروژه النا

فرآیندها، پیشرفت قدم به قدم طی دوران حیات پروژه از قبل از شروع تا بعد از خاتمه ی پروژه را توصیف می‌کنند. هر فرآیند از مجموعه‌ای از زیر فرآیندها تشکیل شده است که مقصد مشخصی را طی دوران حیات پروژه دنبال می‌کنند. فرآیندها یکی از پنج وجه رهنمود پروژه النا می‌باشند. در این رهنمود هشت فرآیند وجود دارند که مجموعه‌ای از زیر فرآیندهای مورد نیاز برای راهبری و مدیریت موفقیت‌آمیز پروژه را ارائه می‌دهند. هر زیر فرآیند، فهرستی از اقدامات مورد نیاز برای اجرای آن زیر فرآیند را ارائه می‌دهد. اقداماتی که باید طی حیات پروژه صورت گیرند، به ترتیب مشخص می شوند.

وجه سوم - فرآیندهای مدیریت پروژه النا

وجه چهارم - ابزار مدیریت پروژه النا

ابزارها، به عنوان یکی از پنج وجه رهنمود پروژه النا، برای ایجاد نتایج و اجرای اقدامات مورد نیاز راهبری و مدیریت پروژه بکار گرفته می‌شوند. ابزارها می‌توانند شامل نرم‌افزارها نظیر سیمکا، پریماورا و میکروسافت پروژه یا فنی نظیر روش مسیر بحرانی باشند. با توجه به گستردگی ابزارهای مورد استفاده در پروژه، جعبه ابزار پروژه النا پیشنهاد می‌شود. این جعبه ابزار متناسب با ویژگی‌های محتوی پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد

وجه پنجم - متناسب‌سازی

وجه پنجم رهنمود پروژه النا، متناسب‌سازی است که این امکان را می‌دهد تا رهنمود پروژه النا برای کلیه پروژه‌ها با هر اندازه، حوزه کاربرد، بلوغ سازمان مجری، پیچیدگی، جغرافیا و سایر ویژگی‌های متمایز‌کننده پروژه‌ها بکار گرفته شود. متناسب‌سازی در رهنمود پروژه النا بر اساس چارچوب مشخصی صورت می‌گیرد. در شکل 5 چارچوب متناسب‌سازی رهنمود پروژه النا ارائه شده است.

وجه پنجم - متناسب‌سازی

شرح خدمات موسسه

ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه در سازمان‌ها
استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان‌ها
استقرار نظام مدیریت ریسک پروژه سازمانی
استقرار نظام سازماندهی نیروی انسانی در پروژه‌های سازمان
استقرار نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های سازمان
استقرار نظام مدیریت ارتباطات در پروژه‌های سازمان
مستندسازی و استقرار نظام مدیریت دانش در پروژه‌های سازمان
مشاوره مدیریت طرح - نظارت بر مدیریت پروژه‌ها (MC)
استقرار نظام مدیریت تعمیرات اساسی
برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه