رزومه استاد

سوابق تحصیلی

  • كارشناسی : مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ( 79 تا 83 ) ، رساله : طراحی مدل مدیریت بحران در صنعت
  • كارشناسی ارشد : مدیریت اجرایی ( EMBA )دانشگاه علم و صنعت ایران (85 تا 87 ) رتبه 10 ورودی و رتبه 1 فارغ التحصيلی ، رساله : طراحی مدل مدیریت تغيير با رویکرد هم راستایی مولفه ها
  • دكترا : (دکترای مدیریت ) منابع انسانی( دانشگاه تهران )فارغ التحصيل بهمن (96و پایان نامه با رتبه عالی ، رساله : طراحی مدل بومی سنجش مراوده استراتژیک در صنعت خودرو

دوره‌های آموزشی