دوره‌های آموزشی

رزومه استاد

تحصیلات

 • فوق دکتری, 1388, مدیریت پروژه, دانشگاه جامع لندن
 • دکتری, 1387, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی ارشد, 1384, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی, 1382, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کتاب‌های تالیفی

 • سیامک حاجی یخچالی. “مفاهیم پایه زمانبندی پروژه.” : جهاد دانشگاهی امیر کبیر، 1388.
 • سیامک حاجی یخچالی. “مدیریت پروژه فرآیندگرا.” : متالون ، 1388.
 • سیامک حاجی یخچالی. “رهنمود پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، 1393.
 • سیامک حاجی یخچالی. “رهنمود سبد النا.” تهران: انتشارات عبور، 1393.
 • سیامک حاجی یخچالی. “رهنمود دفاتر سبد، طرح و پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، 1393.
 • سیامک حاجی یخچالی و زهرا برادران. “پازل استراتژی.” تهران: آدینه، 1395.

کتاب‌های ترجمه شده

 • سیامک حاجی یخچالی. “استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش دوم).” : آدینه، 1388.
 • سیامک حاجی یخچالی. “راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه.” : آدینه، 1388.
 • سیامک حاجی یخچالی. “استاندارد مدیریت طرح.” : آدینه، 1389.
 • سیامک حاجی یخچالی. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3).” : آدینه، 1389.
 • سیامک حاجی یخچالی. “مدیریت پروژه های موفق با پرینس 2.” : آدینه، 1390.
 • محسن ذکایی آشتیانی و سیامک حاجی یخچالی. “استاندارد عملی برآورد پروژه (2011).” : آدینه، 1390.
 • سیامک حاجی یخچالی. “هدایت پروژه های موفق با پرینس 2 (2009).” : آدینه، 1390.
 • سیامک حاجی یخچالی. “فرم ها مدرت طرح همسو با استاندارد مدرت طرح.” : آدینه، 1391.
 • سیامک حاجی یخچالی و امین کریمی . “چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم.” : آدینه، 1391.
 • سیامک حاجی یخچالی، وحید رضا یوسفی و سرمد کیانی. “استاندارد مدیریت پورتفولیو ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، 1392.
 • سیامک حاجی یخچالی، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. “استاندارد مدیریت طرح – ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، 1392.
 • سیامک حاجی یخچالی و سرمد کیانی. “مدیریت طرح های موفق.” تهران: None، 1393.
 • سیامک حاجی یخچالی و سرمد کیانی. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه.” تهران: None، 1393.