دکتر جواد فقیهی‌پور

رزومه استاد

مدارک تحصیلی

 • اخذ مدرک کارشناسی مدیریت دولتی در سال 1383.
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی در سال 1390.
 • اخذ مدرک دکتری مدیریت منابع انسانی در سال 1395.

تدریس‌های غیرترمیک حضوری

 • برگزاری دوره اخلاق حرفه‌ای
 • برگزاری دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
 • برگزاری دوره آموزشی ارتباطات بین فردی
 • برگزاری دوره آموزشی اعتماد‌به نفس
 • برگزاری دوره آموزشی انضباط سازمانی
 • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش‌ها و فنون کار با مدیران مافوق
 • برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بیمه در سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر مدیریت منابع انسانی
 • برگزاری دوره آموزشی برنامه توسعه فردی و برنامه توسعه شخصی
 • برگزاری دوره آموزشی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
 • برگزاری دوره آموزشی تصویر سازمانی
 • برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی
 • برگزاری دوره آموزشی تکنیک‌های مذاکره و نفوذ بر دیگران
 • برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری سازمانی
 • برگزاری دوره آموزشی رفتارشناسی دیسک
 • برگزاری دوره آموزشی روانشناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایت مشتری
 • برگزاری دوره آموزشی سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک با تاکید بر مدیریت منابع انسانی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت بازاریابی با رویکردی بر بازاریابی داخلی و خارجی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان
 • برگزاری دوره آموزشی مسئولین دفاتر مدیران
 • برگزاری دوره آموزشی مهارت‌ حل مسئله و تصمیم‌گیری
 • برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های توسعه اعتماد (اعتماد به‌نفس و اعتماد سازمانی)
 • برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های راهنمایی، تدوین و ارزیابی پروپوزال
 • برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های نوین رهبری
 • برگزاری دوره آموزشی نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌های پژوهشی
 • برگزاری دوره آموزشی هوش اجرایی با تاکیدی بر تفکر انتقادی
 • برگزاری دوره راهبردهای آموزش و توان‌افزایی کارکنان
 • برگزاری دوره رفتار و فرهنگ سازمانی
 • برگزاری دوره روش ارزیابی اثربخشی برنامه‌های فرهنگی
 • برگزاری دوره روش‌شناسی تحقیقات نظری
 • برگزاری دوره طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • برگزاری دوره فرهنگ سازمانی، رفتار سازمانی و الگوهای رفتاری
 • برگزاری دوره مدیریت مشارکتی با رویکردی بر نظام پذیرش پیشنهادها
 • برگزاری دوره مدیریت منابع انسانی و بالندگی سازمانی
 • برگزاری دوره نشاط سازمانی

تدریس‌های غیرترمیک مجازی

 • برگزاری دوره آموزشی مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری
 • برگزاری دوره آموزشی رهبری سازمانی

سخنرانی‌ها

 • سخنرانی با محوریت «توسعه و بهسازی کارکنان ناجا» برای مدیران آموزش ناجا
 • سخنرانی با محوریت «برندینگ کارفرما» برای اعضای انجمن مدیریت ایران
 • سخنرانی با محوریت «کدهای اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان» برای شرکت‌کنندگان در دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه خاتم
 • سخنرانی با محوریت «نشاط سازمانی» برای کارکنان اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران

تدریس‌های ترمیک حضوری

 • تدریس درس مدیریت رفتار سازمانی در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس مدیریت منابع انسانی در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس مدیریت بحران در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس مدیریت خرید در دانشگاه قم
 • تدریس درس مدیریت منابع انسانی در دانشگاه قم
 • تدریس درس روش تحقیق و آمار کاربردی در دانشگاه تهران
 • تدریس درس حفاظت صنعتی در دانشگاه قم
 • تدریس درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت در دانشگاه قم
 • تدریس درس تصمیم‌گيري و خط‌مشي در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس مباني سازمان و مديريت در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس تصمیم‌گيري و خط‌مشي در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس سیستم‌هاي اطلاعات مديريت در دانشگاه امام علی
 • تدریس درس بازاریابی بین‌الملل در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب‌ها

 • مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری
 • تفکر سیستمی؛ زیربنای رهبری سازمان
 • به‌زیستی سازمانی
 • معماری پژوهش؛ رویکردی کاربردی بر روش تحقیق در علوم رفتاری
 • کاربرد رفتارشناسی دیسک در مدیریت منابع انسانی
 • چالش‌های نسلی در سازمان
 • مدیریت استعدادهای سازمانی
 • مدیریت ‌جامعه‌پذیری کارکنان
 • مدیریت بازنشستگی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی
 • مدیریت بازنشستگی کارکنان
 • روش تحقیق به زبان خیلی ساده؛ پژوهش کیفی
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • روش تحقیق به زبان خیلی ساده؛ پژوهش کمی
 • توسعه منابع انسانی و شاخص توسعه انسانی
 • قدرت برندینگ شخصی
 • برندینگ شخصی آنلاین
 • مدیریت نشاط سازمانی
 • رویکردی کاربردی بر مدیریت رفتار سازمانی
 • جّو سازمانی
 • انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین
 • مدیریت رضایت شغلی در سازمان
 • تحلیلی بر به‌زیستی کارکنان
 • اخلاق حرفه‌ای (مفاهیم، تعاریف و کاربردها)
 • اخلاق حرفه‌ای در سازمان تامین اجتماعی
 • پیاده‌سازی نشاط سازمانی در سازمان تامین اجتماعی
 • توانمندسازی روانشناختی کارکنان
 • مدیریت سرمایه انسانی در حرفه پرستاری (جلد اول و دوم)
 • سلامت سازمانی
 • حمایت سازمانی؛ تعهد سازمان به کارکنان
 • مدیریت مشارکتی؛ با تاکیدی بر نظام پیشنهادها
 • تعهد در سازمان
 • عدالت در سازمان
 • مدیریت تصویر سازمانی
 • مدیریت اعتماد سازمانی
 • قرارداد روانشناختی در مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت شهرت سازمانی
 • نقش‌آفرینی قرارداد روانشناختی
 • تعلق خاطر کارکنان
 • برندینگ کارفرما؛ تاریخچه، ابعاد و کارکردها
 • برندینگ کارفرما به زبان خیلی ساده
 • ارتش الهی از منظر امام خمینی (ره)
 • مدل‌های برند
 • برندینگ دانشگاهی
 • پژوهشنامه هوش هیجانی
 • پیاده‌سازی استراتژی از طریق مدیریت پروژه

کتابچه‌ها (پژوهشنامه‌ها و دستنامه)

 • پژوهشنامه برندینگ کارفرما؛ تاثیر برندینگ کارفرما بر تعهد سازمانی کارکنان
 • زامبی‌های سازمانی
 • دستنامه هوش سیاسی
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ تصویر برند کارفرما در بانک ملت
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ برندینگ کارفرما ابزاری جهت ارتقای تلاش داوطلبانه کارکنان در بانک ملت
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ ایجاد و اندازه‌گیری ارزش ویژه برند مبتنی بر کارکنان در بانک ملت
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ جایگاه و اجزای برند کارفرما در بانک ملت
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ برندینگ کارفرما ابزاری جهت ایجاد محیط کاری مطلوب در بانک ملت
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ برندینگ کارفرما ابزاری جهت نگهداشت کارکنان در بانک ملت
 • پیمایش برندینگ کارفرما؛ جایگاه و ابعاد جذابیت سازمانی در بانک ملت، تهران
 • پژوهشنامه برندینگ کارفرما؛ وضعیت برند کارفرما و مطلوبیت محیط کار در بانک رفاه‌
 • پژوهشنامه برندینگ کارفرما؛ رابطه بین برندینگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان در سازمان تامین اجتماعی
 • دستنامه قرارداد روانشناختی
 • دستنامه تعلق خاطر
 • دستنامه شهرت سازمانی

مقالات؛ علمی پژوهشی

 • بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین
 • تدوين الگوی پیشايندهای انضباط سازماني در دانشگاه علوم انتظامي امین
 • بررسی تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی (ع)
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در یک سازمان نظامی
 • مدل تاثیرگذاری نظام آراستگی سازمانی S5 در ارتقاء انضباط و تعالی سازمان‌های نظامی
 • بررسی ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) دانشگاه امام علی(ع)
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن
 • بررسی رابطه وظیفه‌شناسي، عزت نفس، نظم و ترتیب با پرورش نظامی در بین دانشجويان دانشگاه امام علی (ع)
 • بررسی رابطه تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری فرماندهان تیپ دااف با هوش هیجانی بر اساس مدل شات
 • بررسی میزان تاثیر گذاری آرم، علائم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان
 • بررسی رابطة بین هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در بین دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)

مقالات؛ علمی ترویجی

 • طراحی الگوی رابطه مبتنی بر نیاز بین کارکنان و سازمان با رویکردی کیفی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)
 • اندازه گيري ميزان چابكي سازمانی با تحلیل سلسله مراتبی فازي
 • بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش های اخلاقی در یک سازمان نظامی
 • ارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و تحقیق
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن

مقالات؛ همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین المللی

 • شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)
 • طراحی الگوی فرهنگ دفاعی آجا مبتنی بر رهنمودها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا
 • تاثیرات سبك‌هاي مديريت تعارض بر استرس شغلي در یک سازمان نظامی
 • دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
 • بررسی رابطه ساختار قدرت، عملکرد فرماندهان با پرورش نظامی در بین دانشجويان دانشگاه امام علی (ع)
 • شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر پرورش نظامی دانشجويان دانشگاه امام علی (ع)

مقالات خارجی

 • Identify factors affecting the success of knowledge-based companies in Incubators (Study: Iranian Research Organization for Science and Technology – IROST)
 • Recognition and prioritization of related ethical codes to specified jobs of social security organization personnel (Case study: Western Tehran Social Security General Office)
 • Recognition and rating of happiness antecedents amongst social security personnel (Case study: Western Tehran Social Security General Office)
 • Recognition and Prioritization of Operational Approaches to Implementation of Organizational Happiness of Social Security Organization Personnel (Case Study: Western Tehran Social Security General Office)
 • Recognition and Prioritization of Operational Approaches to Institutionalization Professional Ethics of Social Security Organization’s Personnel (Case Study: Western Tehran Social Security General Office)
 • Explanation of Developed Employer Branding (DEB Model) in Tehran University
 • Development of Employer Branding Model in Iranian Public Universities
 • Investigating the Effect of Music on Behavior of Apparel Consumers in City of Tehran
 • Islamic Azad University Brand Dimensions and Their Effect on Selection of Target University

مقالات؛ علمی مروری

 • برنامه‌ریزی آموزش کارکنان

طرح های پژوهشی و …

 • مجری طرح پژوهشی شناسایی عوامل موثر بر سستی و سهل‌انگاری کارکنان وظیفه ناجا
 • همکاری در طرح پژوهشی طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تامین اجتماعی (با تاکیدی بر جنبه‌های انگیزشی مدیریت کارکنان)
 • مجری طرح پژوهشی طراحی الگوی جذابیت سازمانی کارکنان پایور و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • همکاری در طرح پژوهشی طراحی الگوی تربیت انتظامی
 • مشاور طرح پژوهشی ارایه الگوی بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: شعب منتخب اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)
 • همکاری در طرح پژوهشی تدوین الگوی ارزیابی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان
 • مجری طرح پژوهشی طراحی شاخص رتبه‌بندی دانشگاه‌های نظامی (موری)
 • مجری طرح پژوهشی تدوین سازوکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در بین کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (با رویکردی ترکیبی)
 • مجری طرح پژوهشی تدوین منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظه‌الله‌تعالی) با محوریت دانشگاه‌های افسری
 • مشاور طرح پژوهشی ارایه الگوی جامع نشاط سازمانی سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: شعب منتخب اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)
 • مشاور طرح پژوهشی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)
 • همکاری در طرح پژوهشی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان کرمانی با تاكيد بر سرمایه اجتماعي

عناوین کسب شده

 • رونمایی از چهار عنوان کتاب دکتر جواد فقیهی‌پور در سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی در سال 1397.
 • کسب رتبه دوم در ارزیابی آثار پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین (نیروی انتظامی) در سال 1397.
 • رونمایی از سه عنوان کتاب دکتر جواد فقیهی‌پور در دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای در سال 1396.
 • کسب رتبه اول در همایش علمی الگوی شاخص‌های فرهنگ دفاعی در سال 1396 در سطح ارتش.
 • کسب عنوان مدرس نمونه (رتبه هفتم) در ارزیابی آموزشی سال 1392 دانشگاه امام علی (ع).
 • کسب رتبه سوم در همایش پرورش نظامی در سال 1390 در سطح دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح.

راهنمایی و مشاوره و داوری پروژه، طرح پژوهش و …

 • استاد داور پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا در سال 1397-1396 با عنوان بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره‌وری کارکنان ستاد آجا، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا در سال 1396-1395 با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم علیه اموال در بازرسی قرارگاه و پشتیبانی ستاد کل آجا (مورد مطالعه سرقت اقلام نظامی)، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • استاد داور طرح پژوهشی در سال 1392-1391 با عنوان بررسی رابطه حسابداری منابع انسانی با عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه امام علی (ع)، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  امام علی (ع).

داوری مقالات علمی پژوهشی/ علمی ترویجی

 • داوری مقالات فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون نظامی وابسته به دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
 • داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت انتظامی وابسته به دانشکده دافوس دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی وابسته به دانشگاه امام علی (ع).

همکاری آموزشی و پژوهشی با موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف

 • بنیاد مستضعفان
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه علوم انتظامی امین
 • سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای
 • سازمان عقیدتی و سیاسی نزاجا
 • شرکت آسیاوین
 • شرکت برق منطقه‌ای سمنان
 • شرکت بهستان دارو
 • شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه
 • شرکت تجارت هوشمند هیراد
 • شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا
 • شرکت گلدایران
 • شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
 • شهرداری منطقه 1 تهران
 • شهرداری منطقه 19
 • صنایع شهید مسلمی (وزارت دفاع)
 • صنایع موشکی یا مهدی
 • صنایع مهام (وزارت دفاع)
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
 • کمیته امداد امام خمینی
 • مپنا (نیروگاه متمرکز پارس جنوبی)
 • معاونت تربیت و آموزش ناجا
 • موسسه آموزش عالی هادی
 • اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران
 • برق منطقه‌ای باختر (اراک، ملایر، همدان و ساوه)

دوره‌های آموزشی